RoPress

Politica

Guvernul a modificat legislaţia concurenţei prin ordonanţă de urgenţă

Aug 8, 2014

Denigrarea unui competitor şi de­turnarea clientelei unei firme de către un fost sau actual salariat prin folo­sirea secretelor comerciale vor fi sin­gurele fapte indicate distinct ca prac­tici de concurenţă neloială, iar amen­zile vor urca până la 50.000 lei, dar vor fi prescrise în termen de trei ani.

În acelaşi timp, prevederea din le­gis­laţia actuală care stabileşte că per­soana care săvârşeşte un act de con­cu­renţă neloială va fi obligată să înce­teze sau să înlăture actul, să restituie do­cu­mentele confidenţiale însuşite în mod ilicit de la deţinătorul lor legitim şi, după caz, să plătească despăgubiri pen­tru daunele pricinuite va fi abro­gată.

Modificările au fost introduse de guvern printr-o ordonanţă aprobată în ultima şedinţă.

Documentul stabileşte că sunt interzise acele practici de concurenţă ne­loială de denigrare a unui com­pe­titor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspân­direa de către o întreprindere sau repre­zentantul/angajatul său, de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele, şi de deturnare a clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat, un reprezentant al său ori de către orice altă persoană, prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei între­prin­deri, precum şi „orice alte practici co­merciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă“. Spre deosebire de legislaţia actuală, aceste alte fapte nu mai sunt detaliate distinct.

Uzanţele cinstite sunt definite ca un ansamblu de practici sau reguli general recunoscute, aplicate în relaţiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora.

În prezent, legea tratează drept contravenţii oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte, divulgarea, achiziţionarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia, fără consimţământul deţinătorului legitim al respectivului secret comercial şi într-un mod contrar uzanţelor comerciale cinstite, încheierea de contracte prin care un comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unor prestaţii în mod avantajos, cu condiţia aducerii de către client a altor cumpărători cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare, comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmaţii asupra întreprinderii sale sau activităţii acesteia, menite să inducă în eroare şi să îi creeze o situaţie de favoare în dauna unor concurenţi, comunicarea, chiar făcută confidenţial, sau răspândirea de către un comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale, afirmaţii de natură să dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente, oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanţilor acestuia, pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaşte sau a folosi clientela sa ori pentru a obţine alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent, deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel comerciant şi concedierea sau atragerea unor salariaţi ai unui comerciant în scopul înfiinţării unei societăţi concurente care să capteze clienţii acelui comerciant sau angajarea salariaţilor unui comerciant în scopul dezorganizării activităţii sale.

 

sursa:www.diacaf.com

Scrie un comentariu